Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Your Ticket Provider B.V. te Amsterdam.

Bij ieder gebruik van de Ticketshop zijn deze algemene voorwaarden van Your Ticket Provider B.V. (hierna: deze “Algemene Voorwaarden”) van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling via de Ticketshop, zoals hierna gedefinieerd, of door het aanmaken en verkopen van een evenement via de Ticketshop, verklaart de Opdrachtgever bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden en akkoord te gaan met de inhoud hiervan.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Your Ticket Provider: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Your Ticket Provider B.V. (“Your Ticket Provider”) statutair gevestigd en kantoorhoudend aan de Eendrachtlaan 102, 3526 LB te Utrecht;
• Opdrachtgever: de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de hoedanigheid van gebruiker van de door of namens Your Ticket Provider geleverde diensten of zaken;
• Ticketshop: het door Your Ticket Provider ontwikkelde (online) systeem voor de aankoop, behandeling, verwerking en afwikkeling van Tickets, inclusief updates van dit systeem;
• Overeenkomst: iedere tussen Opdrachtgever en Your Ticket Provider gesloten schriftelijke overeenkomst ter zake het gebruik van de Ticketshop alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
• Opdracht: de door Opdrachtgever gegeven opdracht aan Your Ticket Provider ter zake het gebruik van de Ticketshop;
• Algemene Voorwaarden: de op de Opdracht en/of de Overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Your Ticket Provider, ten aanzien waarvan Opdrachtgever verklaart deze te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard;
• Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement dat door Opdrachtgever aan Gebruiker via de Ticketshop wordt verkocht;
• Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Ticketshop een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement;
• Partijen: Your Ticket Provider en Opdrachtgever, ieder afzonderlijk te noemen Partij.
• Stichting: de Stichting Derdengelden Your Ticket Provider, gevestigd te Amsterdam.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, iedere Overeenkomst en iedere Opdracht tussen Your Ticket Provider en Opdrachtgever waarop Your Ticket Provider deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend indien beide Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Your Ticket Provider voor de uitvoering waarvan derden door of namens Your Ticket Provider dienen te worden betrokken.

3. Precontractuele fase

3.1 Alle door Your Ticket Provider uitgebrachte offertes c.q. ieder op een andere wijze gedaan aanbod is geldig voor een termijn van maximaal 30 dagen. Na verstrijking van deze termijn kan Opdrachtgever op offerte noch aanbod een beroep doen. Your Ticket Provider kan niet aan haar offerte c.q. gedane aanbod door Opdrachtgever worden gehouden indien deze begreep dan wel had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. het gedane aanbod in zijn geheel dan wel op een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Ticketshop

4.1 Your Ticket Provider biedt Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van de Ticketshop voor de verkoop van Tickets, in de ruimste zin des woords, aan Gebruikers voor door Opdrachtgever te organiseren evenementen, in de ruimste zin des woords.
4.2 Your Ticket Provider verleent Opdrachtgever toegang tot het gebruik van de Ticketshop indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.
4.3 De Ticketshop wordt door en voor rekening van Your Ticket Provider beheerd, onderhouden en zonodig hersteld overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.4 Your Ticket Provider stelt Opdrachtgever in voorkomend geval - uit eigen beweging en indien redelijkerwijze mogelijk onder dezelfde voorwaarden nieuwe versies van de Ticketshop ter beschikking.
4.5 Koop en verkoop van het Ticket verloopt via de Ticketshop, waarbij Gebruiker optreedt als koper en Opdrachtgever als verkoper van het Ticket. Your Ticket Provider is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen Your Ticket Provider en een Gebruiker.

5. Betalingen Tickets

5.1 Niettegenstaande artikel 4.5 geschieden alle betalingen door Gebruiker in verband met de verkoop van Tickets via de Ticketshop - op grond van een door het aangaan van de Overeenkomst gegeven daartoe strekkende machtiging van Opdrachtgever aan Your Ticket Provider - op de bankrekening van de Stichting.
5.2 De door Gebruikers gedane en door de Stichting ontvangen betalingen als bedoeld in artikel 5.1 worden - onder inhouding van de met Opdrachtgever overeengekomen vergoeding als bedoeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever door de Stichting binnen vijf werkdagen na afloop van het door Opdrachtgever georganiseerde evenement doorgestort op een door Opdrachtgever aan te geven Nederlandse (bank)rekening.
5.3 Opdrachtgever garandeert jegens Your Ticket Provider dat de juridische relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker uitdrukkelijk toestaat dat Your Ticket Provider betalingen van Gebruikers ter zake Tickets via de bankrekening van de Stichting kan en mag ontvangen. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) Gebruiker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop Gebruiker - via de Ticketshop en de Stichting - betalingen verricht aan Opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen Your Ticket Provider en/of de Stichting enerzijds en Gebruiker anderzijds.
5.4 Opdrachtgever garandeert jegens Your Ticket Provider dat Opdrachtgever de rechtsgeldige eigenaar is van de opgegeven bankrekening voor uitbetaling aan Opdrachtgever.

6. Tarieven en betaling

6.1 Your Ticket Provider brengt de Opdrachtgever de navolgende kosten in rekening:
a. kosten per via de Ticketshop verkocht Ticket;
b. kosten voor het gebruik van door of namens Your Ticket Provider ter beschikking gestelde systemen, waaronder de Ticketshop, en andere (offline) software;
c. kosten voor extra diensten.
6.2 De tarieven worden vermeld op de website van Your Ticket Provider B.V. of worden middels de Overeenkomst met Opdrachtgever nader bepaald.
6.3 Alle genoemde tarieven, waaronder de vergoeding per Ticket als bedoeld in artikel 6.1 sub a) van deze Algemene Voorwaarden alsmede eventuele bijkomende kosten, ook indien dit onvoorziene kosten betreft, zijn exclusief BTW.
6.4 Your Ticket Provider heeft het recht de tarieven - indien daartoe aanleiding is - tussentijds aan te passen. Met een redelijke aanpassing van de tarieven verklaart Opdrachtgever zich op voorhand akkoord tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst.
6.5 Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijze plaatsheeft in de relatie tussen Opdrachtgever en Gebruiker kan op Your Ticket Provider of de Stichting worden afgewenteld.
6.6 Betaling van de door Your Ticket Provider aan Opdrachtgever in rekening gebrachte tarieven geschiedt op de wijze zoals beschreven in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden. Indien verrekening geheel dan wel gedeeltelijk niet mogelijk is, zal Your Ticket Provider Opdrachtgever hieromtrent informeren. Opdrachtgever is alsdan gehouden het openstaande bedrag aan tarieven terstond te voldoen.
6.7 In rekening gebrachte tarieven zijn uitdrukkelijk verschuldigd indien Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan Gebruiker te restitueren.
6.8 Voor het terug storten van ticketgelden naar gebruikers wordt aan de Opdrachtgever een bedrag gerekend van €1,00 per terug te storten ticket ongeacht de betaalmethode. Bij een terugstorting worden enkel de ticketgelden zonder service- en transactie fee terug gestort.

7. Rapportage

7.1 Your Ticket Provider zal desgevraagd Opdrachtgever inzicht verschaffen met betrekking tot volume en status van de verkoop van Tickets tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
7.2 Your Ticket Provider maakt voor Opdrachtgever elke afzonderlijke transactie tussen Gebruiker en Opdrachtgever desgevraagd inzichtelijk.
7.3 Eventuele facturen, rapportages, mededelingen en andere communicatie tussen Your Ticket Provider en Opdrachtgever geschiedt digitaal, via e-mail en/of publicatie op een al dan niet beveiligd gedeelte van de website van Your Ticket Provider.

8. Privacy en persoonsgegevens

8.1 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
8.2 Partijen zijn het erover eens dat Your Ticket Provider ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de ‘Overeenkomst Verwerking Persoonsgegevens’ van Your Ticket Provider van toepassing.
8.3 Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Your Ticket Provider tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.

9. Verstrekken (bedrijfs)gegevens

9.1 Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van Your Ticket Provider noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht en/of de Overeenkomst en het optimaal functioneren van de Ticketshop per ommegaande aan Your Ticket Provider ter beschikking te stellen op een door Your Ticket Provider aan te geven wijze.

10. Intellectuele eigendom

10.1 Zowel Your Ticket Provider als Opdrachtgever behouden alle rechten van intellectuele eigendom op de werken die zij inbrengen en/of gebruikt worden en/of ter beschikking gesteld worden in het kader van de uitvoering van de Opdracht en/of de Overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke anders schriftelijk tussen Partijen overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden dan wel uit hoofde van de Opdracht en/of de Overeenkomst.

11. Vrijwaring

11.1 Opdrachtgever vrijwaart Your Ticket Provider voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart Your Ticket Provider op eerste verzoek indien Your Ticket Provider wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Gebruiker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Gebruiker.
11.3 Your Ticket Provider is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met tussen Gebruiker en Opdrachtgever gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op Opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Partijen zijn slechts aansprakelijk voor zover dit uit de Opdracht en/of de Overeenkomst dan wel uit deze Algemene Voorwaarden blijkt.
12.2 Ter zake van tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen is Your Ticket Provider slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen (I) aan haar toerekenbaar zijn en aan haar schuld te wijten zijn en (II) indien de Opdrachtgever Your Ticket Provider zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij tevens een redelijk termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien Your Ticket Provider ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. Eén en ander laat rechten van Opdrachtgever uit hoofde van artikel 13.1 onverlet.
12.3 Your Ticket Provider is niet aansprakelijk ter zake schade en/of kosten en/of alle overige vorderingen van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties - vanwege welke oorzaak dan ook - van Gebruikers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Opdrachtgever. Your Ticket Provider is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties te verrekenen met Opdrachtgever met andere via Your Ticket Provider en de Stichting lopende betalingen van Gebruikers.
12.4 Your Ticket Provider is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.5 Your Ticket Provider is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen.
12.6 Your Ticket Provider is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Gebruikers of derden vervalste Tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van Tickets door Gebruikers of derden.
12.7 De aansprakelijkheid van Your Ticket Provider uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of de Opdracht en/of de Overeenkomst is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroep/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Your Ticket Provider in het betreffende incident wordt uitgekeerd. Voor zover uitkering achterwege blijft, om welke reden dan ook, is iedere aansprakelijkheid van Your Ticket Provider uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of de Opdracht en/of de Overeenkomst beperkt tot een maximumbedrag van EUR 10.000,-- per kalenderjaar.
12.8 Bovengenoemd aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door Your Ticket Provider ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.

13. Beëindiging

Your Ticket Provider en Opdrachtgever hebben het recht de Opdracht en/of de Overeenkomst per direct te beëindigen indien:
- één der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend, ontbinding of liquidatie plaatsvindt, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of naar het buitenland worden verplaatst, of de crediteuren onderhands akkoord wordt aangeboden dan wel op andere wijze sanering van schulden wordt bewerkstelligd;
- één der Partijen na schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief gedurende meer dan zeven dagen in gebreke blijft haar verplichtingen uit de Opdracht en/of de Overeenkomst na te komen;
- Opdrachtgever de Ticketshop gebruikt voor een ander doel dan waarvoor Your Ticket Provider de Ticketshop overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld; - Opdrachtgever eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in de Ticketshop aan te brengen;
- de Ticketshop direct of indirect door Opdrachtgever wordt gebruikt om door haar overeenkomsten met Gebruikers te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zeden of openbare orde, dan wel overeenkomsten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting naar het ter beoordelen van Your Ticket Provider.

14. Overmacht

14.1 In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der Partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die Partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide Partijen bevoegd de Opdracht te beëindigen en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.2 In de volgende gevallen komen Partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 14.1:
- in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties - anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekloosheid zijdens Your Ticket Provider - wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door Your Ticket Provider gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer;
- in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens Your Ticket Provider als gevolg van acties van sabotage - al dan niet met terroristisch oogmerk - van derden, waaronder acties van zogenaamde 'hackers' en/of 'crackers'.

15 Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Your Ticket Provider is onderworpen aan Nederlands recht.
15.2 De Rechtbank te Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Your Ticket Provider kennis te nemen, met dien verstande dat Your Ticket Provider bevoegd blijft Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Opdrachtgever en Your Ticket Provider kennis te nemen.